Pravidla pro rok 2024

Image for small. Image for small.

Pravidla JČ MTB poháru 2024

Právní odpovědnost je plně na pořadateli závodu. Jihočeský MTB pohár nebude zasahovat pořadatelům jednotlivých závodů do pravomocí. Pořadatel závodu je povinen dodržovat soutěžní řád a dohodnutá pravidla.

Pořadatelé připravují krátkou trasu cca 25 km (trasa B), delší trasu cca 50 km (trasa A), vložené závody dětí ve všech běžných věkových kategoriích, ale i závody rodinných a sportovních týmů.

 
KALENDÁŘ ZÁVODŮ

Aktuálná kalendář závodů s termíny i kontakty na pořadatele je na webu JČ MTB poháru https://jihoceskymtbpohar.cz. Mistrovským závodem byl pro rok 2024 stanoven závod RADOUŇSKÉ OKRUHY (18.5.2024).

 

STARTOVNÉ

Na celý serial se nejde dopředu přihlásit každý závod je potřeba se zaregistrovat jednotlivě.

Výše startovného a přihlašování  na jednotlivé  závody je plně v kompetenci pořadatele a řeší je propozice jednotlivých závodů poháru.

 

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODŮ SERIÁLU

Prezentace:

V aktuálním ročníku JČ MTB poháru je možná prezentace pouze v den závodu v době upřesněné propozicemi jednotlivých závodů.

Start:

Dle propozicí jednotlivých závodů – časy startů jsou v kompetenci pořadatelů závodů.

Řazení závodníků na startu prvního závodu bude podle výsledků z předchozího ročníku JČ MTB poháru, dále potom podle průběžných celkových výsledků aktuálního ročníku JČ MTB poháru.

 

OBČERSTVENÍ

Minimálně jedno občerstvení na trasách závodů JČ MTB poháru.

Každý závodník na trase A a B dostane po dojezdu do cíle 1x nápoj a 1x jídlo.

 

CENY

Jednotlivý závod seriálu:

Pro první 3 v každé kategorii.

Seriál:

Pro první 3 v každé kategorii.

 

PRAVIDLA

Závodníci smí absolvovat závody pouze na horských, krosových nebo trekingových kolech. Závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových a gravelech, nebude start povolen.

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podaná přihláška účastníka celého seriálu nebo jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.

Účastník podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.
 • zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu

Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do každého závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu).

Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jím určenou osobou).

Start závodníka mladšího 16 let na trati A není možný.

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ZÁVODY
Kategorie hodnocené v závodech Jihočeského MTB poháru 2024

Trasa A (delší)

MA18-29 … muži 18 – 29 let (rok nar. 1995-2006)

MA30-39 … muži 30 – 39 let (rok nar. 1985-1994)

MA40-49 … muži 40 – 49 let (rok nar. 1975-1984)

MA50 … muži 50 a více let (rok nar. 1974 a dříve)

ZA18-29 … ženy 18 – 29 let (rok nar. 1995-2006)

ZA30-39 … ženy 30 – 39 let (rok nar. 1983-1994)

ZA40 … ženy 40 a více (rok nar. 1984 a dříve)

 

Trasa B (kratší) 

MB15-18 … junioři 15 – 18 let (rok nar. 2006-2009)

MB19-39 … muži 19 – 39 let (rok nar. 1983-2003)

MB40-59 … muži 40 – 59 let (rok nar. 1963-1984)

MB60 … muži 60 a více let (rok nar. 1964 a dříve)

ZB15-18 … juniorky 15 – 18 let (rok nar. 2006-2009)

ZB19-35 … ženy 19 – 35 let (rok nar. 1989-2005)

ZB36 … ženy 36 a více let (rok nar. 1988 a dříve)

TD … tandemy

 

Vložené závody dětí:

Z4 … odrážedla děvčata do 4 let (rok nar. 2020 a později)

M4 … odrážedla chlapci do 4 let (rok nar. 2020 a později)

Z5-6 … děvčata do 6 let (rok nar. 2018 a později)

M5-6 … chlapci do 6 let (rok nar. 2018 a později)

Z7-8 … děvčata 7 – 8 let (rok nar. 2016-2017)

M7-8 … chlapci 7 – 8 let (rok nar. 2016-2017)

Z9-10 … děvčata 9 – 10 let (rok nar. 2014-2015)

M9-10 … chlapci 9 – 10 let (rok nar. 2014-2015)

Z11-12 … mladší žákyně 11 – 12 let (rok nar. 2012-2013)

M11-12 … mladší žáci 11 – 12 let (rok nar. 2012-2013)

Z13-14 … starší žákyně 13 – 14 let (rok nar. 2010-2011)

M13-14 … starší žáci 13 – 14 let (rok nar. 2010-2011)

 

Ve všech kategoriích musí závodník respektovat rok narození a startovat v příslušné kategorii s těmito výjimkami:

 • V žákovských kategoriích může mladší závodník nastoupit i do závodu ve starší věkové  kategorii – startovné však hradí v obou kategoriích a v obou kategoriích je bodován i do pořadí seriálu.
 • Závodníci ročníku narození 2003-2004 mohou závodit v kategoriích MA18-29, resp. ZA18-29. O této změně musí závodník informovat pořadatele seriálu nejpozději 7 dní před prvním závodem poháru. Změna kategorie je platná pro všechny závody ročníku 2024, závodníci již nemohou v daném ročníku startovat v juniorských kategoriích.

Pořadatel může vypsat i další kategorie (týmovou soutěž, rodinné týmy, … ).

Výsledky – protesty

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 500,-Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů komise ředitelů jednotlivých závodů. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Bodování do seriálu
 • Do seriálu budou bodováni závodníci ve všech kategoriích na trase A a v kategoriích MB15-18, ZB15-18, MB60 a TD na trase B. 
 • Každý závodník získá v každém závodě body za umístění ve své kategorii dle následujícího klíče:
  1. místo 100 bodů, 2. místo 90 bodů, 3. místo 85 bodů, 4. místo 83 bodů, 5. místo 82 bodů, …, 86. místo 1 bod (v mistrovském závodu: 1. místo 150 bodů, 2. místo 140 bodů, 3. místo 135 bodů, 4. místo 133 bodů, 5. místo 132 bodů, …, 136. místo 1 bod).
 • Pro účely bodování soutěže týmů získá každý týmový závodník navíc body za absolutní umístění v závodu dle následujícího klíče:
  1. místo 100 bodů, 2. místo 99 bodů, 3. místo 98 bodů, …, 100. místo 1 bod.
Bodování do seriálu pro závodníky v dětských kategoriích
 • Do seriálu budou bodováni závodníci ve všech dětských kategoriích
 • Každý závodník získá v každém závodě body za umístění ve své kategorii dle následujícího klíče:
  1. místo 30 bodů, 2. místo 25 bodů, 3. místo 23 bodů, 4. místo 21 bodů, 5. místo 20 bodů, …, 24. místo 1 bod (v mistrovském závodu: 1. místo 40 bodů, 2. místo 35 bodů, 3. místo 33 bodů, 4. místo 31 bodů, 5. místo 30 bodů, …, 34. místo 1 bod).
Soutěž jednotlivců
 • Do soutěže jednotlivců nebudou zahrnuti závodníci startující na krátkých tratích, s výjimkou závodníků juniorských kategorií, kategorie MB60 a kategorie tandemů.
 • Do celkového hodnocení jednotlivců se započítává součet 5 nejlepších bodových výsledků ze všech závodů JČ MTB poháru. Při rovnosti bodů v konečném ho dnocení rozhoduje lepší umístění v mistrovském závodě.
 • Podmínkou pro připsání bodů je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině.
 • Body mohou být pořadatelem série odebrány závodníkovi i zpětně, a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly jemu určené kategorii a v této kategorii získal body.
 • Odebrání bodů lze zpětně mj. i za nerespektování povinnosti mít po celou dobu na hlavě přilbu nebo za prokazatelné úmyslné zkrácení trati.
 • Průběžné pořadí soutěže jednotlivců bude pravidelně aktualizováno na stránkách seriálu.
 • Nejlepší 3 závodníci z každé kategorie v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeni při závěrečném vyhodnocení seriálu.
 • Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (truhlarstvihronek@seznam.cz). Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

 Soutěž týmů

 • Týmem se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro týmovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název týmu a svého kapitána.
 • Tým zakládá kapitán emailem na truhlarstvihronek@seznam.cz a zaplacením poplatku 500 Kč na účet 232689134/0300, jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla kapitána.
 • Závodníci musí souhlasit se svým zařazením do týmu.
 • Tým musí tvořit nejméně 3 závodníci. Maximální počet zaregistrovaných členů týmu nesmí překročit počet 7. Tým může být složen pouze ze závodníků, kteří startují na dlouhé trati.
 • Tým může být založen kdykoliv v průběhu série.
 • Tým v soutěži týmů se může skládat ze závodníků z různých klubů.
 • Každý závodník může být nejvýše v jednom týmu.
 • Registrace nových závodníků do již zaregistrovaného týmu je možná do startu 2. závodu.
 • Závodník může z týmu vystoupit kdykoliv v průběhu soutěže; jeho body získané do tohoto okamžiku týmu zůstávají.
 • Závodník, který v průběhu soutěže vystoupí z týmu, již nemůže být do konce soutěže zaregistrován v jiném týmu.
 • Bodovat mohou pouze jezdci řádně zaregistrovaného týmu a pouze ti, kteří jsou v den závodu na týmové soupisce.
 • Z každého závodu si tým může započítat maximálně 4 nejlepší bodové zisky (součet bodů za umístění v kategorii a v celkovém pořadí závodu) svých jezdců.
 • Do celkového hodnocení Jihočeského MTB poháru 2024 se započítává součet všech bodových výsledků týmu na jednotlivých maratonech.
 • Průběžné pořadí týmové soutěže bude pravidelně aktualizováno na stránkách seriálu.
 • Nejlepší 3 týmy v celkovém pořadí budou slavnostně vyhlášeny při závěrečném vyhodnocení seriálu.
 • Celkové pořadí týmů bude vyhlášeno pouze v případě, kdy se do soutěže zaregistruje alespoň 5 týmů.
 • Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit výhradně u pořadatele série (truhlarstvihronek@seznam.cz) . Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Komentáře